Nasze cele      
  
 

Nasze cele

 1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dziecka;
 2. Pomoc rodzinom, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami związanym                                z edukacja, wychowaniem, opieką i terapią dzieci i młodzieży z wadą słuchu; 
 3. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów dotyczących rewalidacji oraz innych związanych                               z szeroko rozumianym wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży; 
 4. Dbałość o przestrzeganie praw dzieci i młodzieży, zwłaszcza niepełnosprawnych; 
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, opieki, warsztatów i szkoleń związanych                              ze środowiskiem ludzi niesłyszących; 
 6. Prowadzenie diagnozy, poradnictwa i rewalidacji w zakresie pracy z dzieckiem z wadą słuchu; 
 7. Popularyzowanie tematyki związanej z kształceniem i wychowaniem osób z wadą słuchu; 
 8. Realizowanie działań niwelujących bariery komunikacyjne osób z wadą słuchu ze środowiskiem słyszacych; 

Realizujemy nasze cele poprzez...

 • Popularyzację wiedzy oraz doskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób zajmujących się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży z wadą słuchu; 
 • Organizowanie i prowadzenie ośrodków konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, grup terapeutycznych; 
 • Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form doskonalących dla nauczycieli, rodziców          i innych grup zainteresowanych; 
 • Organizowanie wystaw, pokazów, aukcji, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, imprez sportowo-rekreacyjnych itp.;
 • Wydawanie poradników, informatorów, broszur i książek dotyczących szeroko rozumianego wspomagania rozwoju oraz wyrównywania szans edukacyjnych osób z wadą słuchu; 
 • Stworzenie bazy danych dzieci z wadą słuchu z uwzględnieniem: stopnia ubytku słuchu, sposobów aparatowania i innych niezbędnych informacji, także gromadzenie informacji o instytucjach udzielających wsparcia i pomocy rodzinie dziecka z wadą słuchu; 
 • Gromadzenie środków finansowych służących realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia; 
 • Współpraca z władzami samorządowymi, z innymi stowarzyszeniami, z organizacjami pozarządowymi, ze środkami masowego przekazu oraz z instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi; 
 • Prowadzenie działalności gospodarczej z tym, że wszystkie dochody przeznaczone będą wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia; 
 • Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań publicznych określonych           w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 

 
pom nam pomaga

© Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać Ciszę" projekt i wykonanie: niecni.info     CMS: nCMS